Nuri Can Sanat Edebiyat Sitesi

Lütfen giriş yapın veya üye olun.

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz
Gelişmiş Arama  

Haberler:

Nuri Can
8 saat önce
Hayata Gülümseyen Gözlerle Bakmak

Bir günlük de olsa sadece kendinizi düþünün ve sadece kendiniz için yaþayýn! .. Bir günlük de olsa gülümseyin ve zihninizdeki bütün kötülükleri, kinleri, düþmanlýklarý, fesatlýklarý, kýskançlýklarý bir kenara býrakýn; Sadece sevgiyi, dostluðu, mutluluðun güzelliðini düþünün ve tutun içinizde....
Yüreðinize umut tohumlarý ekip sevgi tomurcuklarý yeþertin sadece, hayata gülümseyin ve gülümseyen gözlerle bakýn, sevgi yolculuðuna çýkýn bir günlük de olsa...

Bir günlük de olsa unutun bütün acýlarýnýzý, kederinizi üzüntülerinizi; Sabah uyandýðýnýzda aynada ilk kendinize gülümseyin. Çünkü eminim içiniz ferahlayacak, hayata daha bir umutla sarýlacaksýnýz. Çevrenizle, kendinizle barýþýk, dost, umutlu ve mutlu olun yada öyle olduðunuzu düþünün. Gülümseyin, çünkü gülümsediðinizde hayata daha olumlu gözlerle bakmasýný ögreneceksiniz. Daha olumlu düþünceler oluþacak beyninizde. Unutmayýn hayata hangi gözle bakarsanýz öyle görürsünüz! ..

Güzel görüp güzel düþünmek bütün sýkýntýlara, hastalýklara iyimser bir bakýþ açýsýyla bakmak, biyolojik açýdan daha rahat ve saðlýklý olmanýzý saðlar. Beyninizin salgýladýðý bu salgýlar % 40 50 oranýnda daha faydalý olur. Ve hayattan daha fazla zevk alýrsiniz.

Bir günlük de olsa hayallerinizle yaþayýn, güvenin çevrenizdeki insanlara ve ümit edin. Bunu denemenizde fayda var, en azýndan bir kaybýnýz olmaz! ...
O vakit dünyanýn daha renkli, yaþamýn daha zevkli, yaþanýlýr ve güzel olduðunu hissedeceksiniz.

Unutmayýn ki, umut en umutsuz, karanlýk gecelerde bile ýþýðýný esirgemez sizden.
En zor anlarýnýzda bile yitirmeyin ümidinizi! ...
Çünkü umut etmek yaþanmýþ bir hayatýn ardýnda yaþamaya yeniden tutunmaktýr.
Çünkü umut etmek çekilen acýlarýn, çilelerin ardýnda yeni ve güzel bir günün doðacaðý muþtusuna inanmaktýr! ...
Unutmayýn ki, insanýn elindeki en büyük sermayedir umut. Umutsuz yaþanmaz bu dünyada, umutsuz hayal bile kurulmaz.
Kime ait olduðunu bilmediðim ama çok sevdiðim aþaðýdaki öyküyüyü sizlerle paylaþmak istedim...

Mumlarýn Öyküsü! ..
“”Dört tane mum usul usul yanýyordu...
Ortalýk o kadar sessizdiki, mumlarýn konuþmalarýný duyabiliyordunuz...
Birinci mum dediki:
’Ben BARIÞ’ým.!
Ama kimse benim yanmama yardýmcý olmuyor.Sanýrým yakýnda söneceðim.’
Alevi hýzla azaldý ve sonunda tamamen söndü.
Ýkinci mum:
’Ben VEFA’yým.!
Ne yazýkki artýk vazgeçilmez deðilim.Onun için,bundan sonra yanýp durmamýn bir anlamý kalmadý.’
Sözlerini tamamladýðýnda esen hafif bir rüzgar onu tamamen söndürdü...
Sýrasý geldiðinde üçüncü mum, hüzünlü bir sesle dediki:
’Ben SEVGÝ’yim!
Yanacak gücüm kalmadý. Ýnsanlar beni unuttu,deðerimi anlamýyorlar. En yakýnlarýný sevmeyi bile unuttular.’
Vefa’da daha fazla beklemeden sönüp gitti...
Ansýzýn..!
Odaya bir çocuk girdi ve üç mumunda yanmadýðýný gördü.
’Neden yanmýyorsunuz? Sizin sonsuza kadar yanmanýz gerekmiyor muydu? ’ dedi.
Ve ardýndan aðlamaya baþladý...
O zaman dördüncü mum konuþmaya baþladý:
’Korkma, ben yandýðým sürece öteki mumlarýda yeniden yakabiliriz, ben UMUT’um! ’
Çocuk parlayan gözleriyle UMUT mumunu aldý ve öteki mumlarý birer birer yaktý...

UMUT ýþýðý yaþamýmýzdan hiç eksik olmamalý...
...Ki hepimiz onunla birlikte VEFA’yý, BARIÞ’ý ve SEVGÝ’yi yaþatabilelim...””
Kendinizi bir gün için de olsa mutlu, huzurlu kýlýn. Kýrýlmayýn kimseye, kimseyi kýrmayýn. Hacý Bektaþ Veli’nin sözünü unutmadan yaþayýn ”sizi incitselerde incitmeyin”. Küsmeyin size küsselerde. Affedici olun, onurunuzla oynayanlarý, yoksulluðunuzu hor görüp sizi aþaðýlayanlarý bile affedin, affetmek büyüklüktür. Düþman olmak kolay, önemli olan dost olmaktýr insana, kurda, kuþa, çiçeðe, suya...

Sabah kalktýðýnýzda ilk kendinize gülümseyin, sonra çevrenizdeki canlý, cansýz her þeye.
Zengin- fakir, çirkin–güzel, büyük- küçük, din, mezhep, ýrk ayýrýmý gözetmeden, herkesi kucaklayýn sevin ve herkesi sevgiyle, saygýyla selamlayýn....

Dost olun bütün insanlarla. bütün düþmanlýklarý silin hafýzanýzdan. Dostluða, sevgiye, yardýma ihtiyacý olanlara uzatýn elinizi. Mutsuz, umutsuz uçurum kenarýnda bir caný düþünün. Bir insaný uçurum kenarýndan çekip almak, onu yeniden hayata baðlamak az þey midir? .. Var olan tüm güzelliklerden daha güzel deðil mi? .. Dahasý tutunacak dal olmanýz az þey midir? ..

Ýnsanlarýmýzýn çoðunluðu sevgiden, hoþgörüden, umuttan, dostluktan, barýþtan ve mutluluktan söz edilmesini ayýplarlar, daha önemli konularda ciddiyet beklerler. Varsýn ayýplasýnlar. Siz dostluklarý deneyin. Güzelliklerin, dostluklarýn insanýn hayatýnda, onlarýn düþündüðünden daha önemli olduðunu göreceksiniz...

Bir günlüðüne de olsa haramdan, riyadan uzak durun, aldatmayýn kimseyi, dürüst çalýþýn, dürüst kazanýn, helal yiyin; Elinizdekiyle yetinip þükredin ve þükran dolu yaþayýn doðan güneþe, akan suya.

Bir günlüðüne de olsa kýrmayýn, kýzmayýn, öfkelenmeyin, kötü söz söylemeyin, küfür etmeyin, incitmeyin, hor görmeyin hiç kimseyi, hiç bir canlýyý aþaðýlamayýn... Dostça, insanca, yaþamýn ve dostluðun umut çiçekleriyle donatýn hayat yolunuzu... Gülümseyin ve ümit ederek yaþayýn göreceksiniz ki, tüm olumsuzluklara ve tüm kötülüklere raðmen hayat çok güzel! ..

Yeni yýlda umutlarý, tomurcuklarý bol daha nice yeni yýlllar, yeni baharlarý yaþamak, sevgiyi, umudu ve dostluðu her zaman yaþatabilmek dileðiyle beraber, uðurunuz açýk, yolunuz yüreðiniz kadar aydýnlýk. Sevinçleriniz, sevgileriniz, sevenleriniz, dostlarýnýz, mutluluðunuz ve þansýnýz bol olsun...

Unutmayýn! en ümitsiz zamanlarda bile ümit öten bir kuþtur! .. En zor anlarýnýzda bile ümidinizi yitirmeyin! ... Ümit ederek yaþayýn...
Unutmayýn ki, umut en umutsuz, karanlýk gecelerde bile ýþýðýný esirgemez sizden... Umutla kalýn, umutla ýþýyýn, umutla yaþayýn...
Ýþte size ’Casar Flaischlen’ çok anlamlý bir þiiri...

Güneþin Olsun Gönlünde

Güneþin olsun gönlünde
Kar bile yaðsa, ya da fýrtýna olsa
Gök bulutlarla ve dünya kavgayla dolsa
Güneþin olsun gönlünde
O zaman gelsin ne gelirse
Doldurur ýþýklarla en karanlýk gününü

Bir þarkýn olsun dudaklarýnda
Sevinçli ezgilerle
Seni günlük tasalar bunalýma boðsa bile
Bir þarkýn olsun dudaklarýnda
O zaman gelsin ne gelirse
Yardým eder savuþturmaya en yalnýz gününü

Baþkalarý için de bir diyeceðin olsun
Tasada ve bunalýmda
Ve kendi ruhunu þenlendirecek her þeyi
Söyle onlara da,bir þarkýn olsun dudaklarýnda

Yitirme sakýn yürekliliðini
Güneþin olsun gönlünde
Ve her þey iyi olacak
Casar Flaischlen

Nuri CAN
www.nurican.com

Gönderen Konu: Vicdan Kalbin Terazisi mi?  (Okunma sayısı 633 defa)

NuriCAN

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • İleti: 1298
Vicdan Kalbin Terazisi mi?
« : Mart 06, 2011, 10:42:39 am »
 

Vicdan nedir?
Zalým ile mazlumu, acýmasýzlýkla merhameti, haklý ile haksýzý, insanýn içindeki iyi ile kötüyü, hayýr ile þerri ayýrt etmeye yarayan önemli bir duygudur. Hemen herkeste, bir görüntü yada olay karþýsýnda bu duygunun varlýðý ve etkisi hemen anlaþýlýr...

Daha önceki yazýlarýmda da üstüne basa basa vurguladýðým gibi, dünyada en kutsal, en deðerli þey nedir diye sorsalardý bana, herhalde hiç tereddütsüz vicdandýr derdim “sevgidir”, “ merhamettir” derdim. “Ýnsanýn sevildiðini bilmesidir.” derdim. “Daha da güzeli sevmeyi ve sevilmeyi bilmesidir.”

Sevmenin bir çýlgýnlýk, aðlamanýn bir zaafiyet ya da, bir zayýflýk olduðunu düþünenlere acýyorum. Oysa ki sevmek, güçlü olmak, insan tarafýmýzý bulmak demektir. Sevmek; dünyaya, insana, hayvanlara, bitkilere yani doðaya hilesiz bakmak, doðayý ve doðadakileri her halleriyle benimsemek demektir. Vicdan, merhamet ve dürüstlüðümüzdür sevgi. Hayata umutlu bakýþýmýz, yaþama sevgiyle sarýlýþýmýzdýr. Bir kuþun kanadýnýn kýrýlýþýna yüreðimizin titreyiþidir, yanýþýdýr.

Sevenlere deðil, asýl dünyada sevmeyen, sevemeyen, sevilmeyen ve sevmesini bilmeyenlere acýmalý. Sevebilen insan yaþamý, yaþamýn derinliðini, kendini ve ruhunun iç derinliðini keþfeden insandýr. Aþk deðil midir insaný erdemleþtiren, güzelleþtiren dostlar? Derinliðimiz, güzelliðimiz aþktan deðil mi? Oysaki aldýðýmýz kültür, içinde yaþadýðýmýz sistem ve zaman o kadar sahte ki... Gülüþler, dokunuþlar, bakýþlar sevgi sözleri bile hepsi sahte geliyor insana.

“Benliði hor ve hakir kýlýp, insaný yükselten aþk ve sevgidir. Onsuz bütün beden tamahtan ibarettir. Tamah ise alçaltandýr. Sevgi ve þefkat insanýn, öfke ve þefkat ise hayvanýn temel hasletleridir. Sevgi güneþtir, ama kusurlarý örtmede gece gibi olun!” der Mevlana.

Aþk hilesiz sevmektir dostlar ve sevgiyi taa ruhunun derinlerinde hissedebilmektir. Bence sevebilen insan talihli insandýr, güzel insandýr, erdemli ve saygýn insandýr. Saygýnlýðý ve sevilmeyi hak eden insandýr.

Güzelliklerin, inceliklerin öz kaynaðý deðil midir sevgi! Karda, kýþta bile olsa insanýn içini ýsýtan, þiir duygusunu yeþerten, sevdalarýn mana tezgahýnda dokunan ve bakýnca gözlerde kutsal þiir gibi okunan, derin bir mana deðil midir sevgi! Sevgi, yüreðini güzelliklerle beslemek, ruhunu kinden, fesattan, hasetten, iftiradan yalandan, kýskançlýklardan, kötülüklerden arýndýrmak deðil midir?

Yönünü sevgiye çeviren insan çevresine sevgiyle, saygýyla bakmasýný, yüreðini düþmanlýklardan, kirlerden; kinlerden arýndýrmasýný da bilir. Çünkü insanýn içindeki canavarý dizginleyen bir güçtür sevgi. Ýçinde sevgi, merhamet taþýmayan insanýn, acýma duygusu da olmaz, düþ kuramaz, düþünemez.. Dolayýsýyla içinde sürekli baþkalarýna karþý kin, nefret, kötülük besler. Merhametsiz, acýmasýz ve zalim olur. Oysa ki, insan olarak her insanýn mutlak sevmesi, düþ kurmasý, düþünmesi, gülmesi aðlamasý gerekmiyor mu? Hani ünlü bir söz vardýr ” Yürek yanmayýnca göz yaþarmaz.” derler ya, iþte onun gibi bir þey.

Ben insanýn maddiyatýna ve mevkisine deðil, insanýn kiþiliðine, insani deðerine önem ve deðer verilmesinden yanayým. Görünüþe ve þakþaklara aldanmamak gerekir. Ýnsanýn insani deðerleri içinde, ruhunda ve gözlerinde saklýdýr. Ýçinde çirkinlikler besleyen insaný hangi makam, hangi maske, hangi elbiseyle donatýrsanýz donatýn çirkinliðini gözlerinden görürsünüz, bakýþlarýndan anlarsýnýz.

Ýnsanýn niteliklerini ve sevme yetilerini geliþtirerek týrmanacaðý yüksek düzeye; nitelik ve erdem basamaklarýna ancak sevgiyle çýkýlabilir. Sevgisiz bir insan, vicdanýný devreden çýkardýðýnda yapamayacaðý haksýzlýk, yapamayacaðý vicdansýzlýk, düþünemeyeceði kötülük kalmaz. Yani sevgiyi, merhameti yüreðinden dýþlayan bir insan, alçalmayý seçmiþ demektir. Vicdan devreden çýkartýldýðýnda, insani hiç bir parýltý, hiç bir deðer kalmaz insanda ve o insan alçalmayý seçmiþse zaten ineceði düzeyin de sýnýrý olmaz, alçaldýkça alçalýr. Bu tür insanlarý genelde karakol yada hapishanelerde insanlara salt iþkence yapmak için tutarlar. Eski dönemlerde de bunlara cellat denirdi.

En sevmediðim insan tipi çýkarcý, yalancý, iftiracý, içten pazarlýklý, hani derler ya saman altýndan su yürüten yada yýlan gibi yanýna yaklaþýp gizlice sokan, insani hiç bir nitelik taþýmayan yalaka tiplerdir. Hani kendisinden güçlü gördü mü “Elini öp’im abi !” deyip, önünde doksan derece eðilen. Zayýfý gördüðünde kabadayýlýðý tutan ve gücü yettiðince ezmeye çalýþan, biraz zoru gördüðünde ise sahtekarca milliyetçi ya da dindar ayaklarýna bürünen vicdansýz, merhametsiz, acýmasýz insan tipidir. Bu tip insanlar her yerde mevcut. Ýhtiraslarýna ulaþmak için izledikleri yol, yöntem ve entrikalarla alçalabildikleri kadar alçalýrlar. Hayatým boyunca bu tip insanlardan hep kaçmaya, uzak durmaya çalýþmýþýmdýr. Onlarla ayný ortamý, ayný havayý soluduðumda hep tedirgin olurum. Sevgisizlikleri, kirlilikleri üzerime bulaþýr diye..

Sevgiden ve kitaplardan korkmamalýdýr insan. Sevgiden ve kitaplardan korkan kimseler, içlerinde aydýnlýk taþýyamazlar. Çaðý da yakalayamazlar. Günümüz insanýnýn ve gençliði; bir tuzaða düþürülmek isteniyor.Ucuz tv programlarýyla (kitaptan ve gerçek sevgiden uzak), günübirlik aþk dedikodularýyla insanlar uyuþturuluyor. Kendilerine ucuz, kalitesiz tv programlarý izlettirerek, insanlar okumaktan uzaklaþtýrýlýyor.Kitaptan yoksun yaþamak ise, insanlarýnýn doðruyu bulmalarýný zorlaþtýrýyor. Oysa herkes biliyor ki, tarihte yükselmenin, geliþmenin ve aydýnlanmanýn yaþandýðý zamanlar; yüreklerin kitapla ve sevgiyle beslendiði çaðlardýr. Savaþ, karanlýk, cehalet ve düþmanlýk dünyanýn ve insanýn baþýna sürekli felaketler, belalar getirmiþtir.

Çaðý yakalamak, çaðdaþlaþmak ve çaðlar öncesini anlamak için öncelikle insanýn yüreðini sevgiye ayarlamasý, kini ve nefreti Kaf Daðýnýn ötesine kovalamasý, insaný erdemli insan kýlan zeka ve sevgiyi ön plana almasý gerekir.

Ýnsan sevmediði birine malýný verebilir belki, parasýný verebilir ama en deðerlisi olan sevgisini, sevmediði birine verebilir mi? Cebindeki parayý, üstündeki eþyayý vermek, sanýldýðý kadar önemli de deðildir bence. Çünkü bunlar sevdikleriniz kadar kýymetli de deðildir. Ama insan sevmediði birine en deðerli þeyini veremez, yüreðini, sevgisini
veremez.

Malýný ya da kumarda parasýný kaybeden de çok þey kaybetmiþ sayýlmaz. Çünkü onlarý yeniden kazanma þansý var. Herhangi bir kaza ya da olayda cesaretini yahut ümidini kaybeden de çok þey kaybetmemiþtir. Onlarý yavaþ yavaþ yeniden kazanabilir. Ama onurunu, haysiyetini, insanlýðýný kaybeden kiþi her þeyini kaybetmiþ sayýlmaz mý? Onun bir daha kazanma þansý mümkün müdür?... Sevgi ve vicdanýnýzla baþbaþa kalýn diyorum... Yazýmý 80’li yýllarda yazdýðým bir þiirimle noktalýyorum...


Ben Yokum

Güzellik bu denli ucuzsa
ve bu denli çirkinse yaþamak
nankörse emek
çýkarsa her kapýnýn anahtarý
ben yokum

ben yokum
bir gecelik iliþkiler kadar deðersizse aþk
parayla ölçülüyorsa dostluklar
ihanetler, savaþlar, karanlýklar üzmüyorsa
ve utandýrmýyorsa yoksulluklar
ben yokum

erdem bu denli küçükse
ve bu denli büyükse yalanlar
hayaller yoksa
umutlar yoksa
çiçek açmýyorsa sevda bahçeleri
özlemi anlatmýyorsa karanfil
ben yokum

yaþam dediðiniz
zamaný tüketmek
maviyi kirletmek
yiyip içip yan gelip geðirmekse
küfretmekse sizden olmayana ana avrat
doðru dostum ben aykýrýyým

varsýn sizin olsun
marklar, arabalar, dolarlar
sizin olsun, konfor lüks
þan, þöhret, mevki

bana bir dilim þiir
bir nebze sevgi yeter

yeter
bir içten gülüþ
bir tutam düþ
ve güneþin yedirengi


Nuri CAN
Kayıtlı
 

Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.