Nuri Can Sanat Edebiyat Sitesi

Lütfen giriş yapın veya üye olun.

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz
Gelişmiş Arama  

Haberler:

Nuri Can
8 saat önce
Hayata Gülümseyen Gözlerle Bakmak

Bir günlük de olsa sadece kendinizi düþünün ve sadece kendiniz için yaþayýn! .. Bir günlük de olsa gülümseyin ve zihninizdeki bütün kötülükleri, kinleri, düþmanlýklarý, fesatlýklarý, kýskançlýklarý bir kenara býrakýn; Sadece sevgiyi, dostluðu, mutluluðun güzelliðini düþünün ve tutun içinizde....
Yüreðinize umut tohumlarý ekip sevgi tomurcuklarý yeþertin sadece, hayata gülümseyin ve gülümseyen gözlerle bakýn, sevgi yolculuðuna çýkýn bir günlük de olsa...

Bir günlük de olsa unutun bütün acýlarýnýzý, kederinizi üzüntülerinizi; Sabah uyandýðýnýzda aynada ilk kendinize gülümseyin. Çünkü eminim içiniz ferahlayacak, hayata daha bir umutla sarýlacaksýnýz. Çevrenizle, kendinizle barýþýk, dost, umutlu ve mutlu olun yada öyle olduðunuzu düþünün. Gülümseyin, çünkü gülümsediðinizde hayata daha olumlu gözlerle bakmasýný ögreneceksiniz. Daha olumlu düþünceler oluþacak beyninizde. Unutmayýn hayata hangi gözle bakarsanýz öyle görürsünüz! ..

Güzel görüp güzel düþünmek bütün sýkýntýlara, hastalýklara iyimser bir bakýþ açýsýyla bakmak, biyolojik açýdan daha rahat ve saðlýklý olmanýzý saðlar. Beyninizin salgýladýðý bu salgýlar % 40 50 oranýnda daha faydalý olur. Ve hayattan daha fazla zevk alýrsiniz.

Bir günlük de olsa hayallerinizle yaþayýn, güvenin çevrenizdeki insanlara ve ümit edin. Bunu denemenizde fayda var, en azýndan bir kaybýnýz olmaz! ...
O vakit dünyanýn daha renkli, yaþamýn daha zevkli, yaþanýlýr ve güzel olduðunu hissedeceksiniz.

Unutmayýn ki, umut en umutsuz, karanlýk gecelerde bile ýþýðýný esirgemez sizden.
En zor anlarýnýzda bile yitirmeyin ümidinizi! ...
Çünkü umut etmek yaþanmýþ bir hayatýn ardýnda yaþamaya yeniden tutunmaktýr.
Çünkü umut etmek çekilen acýlarýn, çilelerin ardýnda yeni ve güzel bir günün doðacaðý muþtusuna inanmaktýr! ...
Unutmayýn ki, insanýn elindeki en büyük sermayedir umut. Umutsuz yaþanmaz bu dünyada, umutsuz hayal bile kurulmaz.
Kime ait olduðunu bilmediðim ama çok sevdiðim aþaðýdaki öyküyüyü sizlerle paylaþmak istedim...

Mumlarýn Öyküsü! ..
“”Dört tane mum usul usul yanýyordu...
Ortalýk o kadar sessizdiki, mumlarýn konuþmalarýný duyabiliyordunuz...
Birinci mum dediki:
’Ben BARIÞ’ým.!
Ama kimse benim yanmama yardýmcý olmuyor.Sanýrým yakýnda söneceðim.’
Alevi hýzla azaldý ve sonunda tamamen söndü.
Ýkinci mum:
’Ben VEFA’yým.!
Ne yazýkki artýk vazgeçilmez deðilim.Onun için,bundan sonra yanýp durmamýn bir anlamý kalmadý.’
Sözlerini tamamladýðýnda esen hafif bir rüzgar onu tamamen söndürdü...
Sýrasý geldiðinde üçüncü mum, hüzünlü bir sesle dediki:
’Ben SEVGÝ’yim!
Yanacak gücüm kalmadý. Ýnsanlar beni unuttu,deðerimi anlamýyorlar. En yakýnlarýný sevmeyi bile unuttular.’
Vefa’da daha fazla beklemeden sönüp gitti...
Ansýzýn..!
Odaya bir çocuk girdi ve üç mumunda yanmadýðýný gördü.
’Neden yanmýyorsunuz? Sizin sonsuza kadar yanmanýz gerekmiyor muydu? ’ dedi.
Ve ardýndan aðlamaya baþladý...
O zaman dördüncü mum konuþmaya baþladý:
’Korkma, ben yandýðým sürece öteki mumlarýda yeniden yakabiliriz, ben UMUT’um! ’
Çocuk parlayan gözleriyle UMUT mumunu aldý ve öteki mumlarý birer birer yaktý...

UMUT ýþýðý yaþamýmýzdan hiç eksik olmamalý...
...Ki hepimiz onunla birlikte VEFA’yý, BARIÞ’ý ve SEVGÝ’yi yaþatabilelim...””
Kendinizi bir gün için de olsa mutlu, huzurlu kýlýn. Kýrýlmayýn kimseye, kimseyi kýrmayýn. Hacý Bektaþ Veli’nin sözünü unutmadan yaþayýn ”sizi incitselerde incitmeyin”. Küsmeyin size küsselerde. Affedici olun, onurunuzla oynayanlarý, yoksulluðunuzu hor görüp sizi aþaðýlayanlarý bile affedin, affetmek büyüklüktür. Düþman olmak kolay, önemli olan dost olmaktýr insana, kurda, kuþa, çiçeðe, suya...

Sabah kalktýðýnýzda ilk kendinize gülümseyin, sonra çevrenizdeki canlý, cansýz her þeye.
Zengin- fakir, çirkin–güzel, büyük- küçük, din, mezhep, ýrk ayýrýmý gözetmeden, herkesi kucaklayýn sevin ve herkesi sevgiyle, saygýyla selamlayýn....

Dost olun bütün insanlarla. bütün düþmanlýklarý silin hafýzanýzdan. Dostluða, sevgiye, yardýma ihtiyacý olanlara uzatýn elinizi. Mutsuz, umutsuz uçurum kenarýnda bir caný düþünün. Bir insaný uçurum kenarýndan çekip almak, onu yeniden hayata baðlamak az þey midir? .. Var olan tüm güzelliklerden daha güzel deðil mi? .. Dahasý tutunacak dal olmanýz az þey midir? ..

Ýnsanlarýmýzýn çoðunluðu sevgiden, hoþgörüden, umuttan, dostluktan, barýþtan ve mutluluktan söz edilmesini ayýplarlar, daha önemli konularda ciddiyet beklerler. Varsýn ayýplasýnlar. Siz dostluklarý deneyin. Güzelliklerin, dostluklarýn insanýn hayatýnda, onlarýn düþündüðünden daha önemli olduðunu göreceksiniz...

Bir günlüðüne de olsa haramdan, riyadan uzak durun, aldatmayýn kimseyi, dürüst çalýþýn, dürüst kazanýn, helal yiyin; Elinizdekiyle yetinip þükredin ve þükran dolu yaþayýn doðan güneþe, akan suya.

Bir günlüðüne de olsa kýrmayýn, kýzmayýn, öfkelenmeyin, kötü söz söylemeyin, küfür etmeyin, incitmeyin, hor görmeyin hiç kimseyi, hiç bir canlýyý aþaðýlamayýn... Dostça, insanca, yaþamýn ve dostluðun umut çiçekleriyle donatýn hayat yolunuzu... Gülümseyin ve ümit ederek yaþayýn göreceksiniz ki, tüm olumsuzluklara ve tüm kötülüklere raðmen hayat çok güzel! ..

Yeni yýlda umutlarý, tomurcuklarý bol daha nice yeni yýlllar, yeni baharlarý yaþamak, sevgiyi, umudu ve dostluðu her zaman yaþatabilmek dileðiyle beraber, uðurunuz açýk, yolunuz yüreðiniz kadar aydýnlýk. Sevinçleriniz, sevgileriniz, sevenleriniz, dostlarýnýz, mutluluðunuz ve þansýnýz bol olsun...

Unutmayýn! en ümitsiz zamanlarda bile ümit öten bir kuþtur! .. En zor anlarýnýzda bile ümidinizi yitirmeyin! ... Ümit ederek yaþayýn...
Unutmayýn ki, umut en umutsuz, karanlýk gecelerde bile ýþýðýný esirgemez sizden... Umutla kalýn, umutla ýþýyýn, umutla yaþayýn...
Ýþte size ’Casar Flaischlen’ çok anlamlý bir þiiri...

Güneþin Olsun Gönlünde

Güneþin olsun gönlünde
Kar bile yaðsa, ya da fýrtýna olsa
Gök bulutlarla ve dünya kavgayla dolsa
Güneþin olsun gönlünde
O zaman gelsin ne gelirse
Doldurur ýþýklarla en karanlýk gününü

Bir þarkýn olsun dudaklarýnda
Sevinçli ezgilerle
Seni günlük tasalar bunalýma boðsa bile
Bir þarkýn olsun dudaklarýnda
O zaman gelsin ne gelirse
Yardým eder savuþturmaya en yalnýz gününü

Baþkalarý için de bir diyeceðin olsun
Tasada ve bunalýmda
Ve kendi ruhunu þenlendirecek her þeyi
Söyle onlara da,bir þarkýn olsun dudaklarýnda

Yitirme sakýn yürekliliðini
Güneþin olsun gönlünde
Ve her þey iyi olacak
Casar Flaischlen

Nuri CAN
www.nurican.com

Gönderen Konu: Mavi Sevda  (Okunma sayısı 379 defa)

NuriCAN

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • İleti: 1298
Mavi Sevda
« : Şubat 07, 2011, 10:58:19 am »Mavi Sevda


Bir mavi denizdeyiz þimdi seninle
ak bir martý gibi umut ve sevinç yüklü gemimiz
mutluluk rüzgarlarý vuruyor yelkenlerimize
pupa yelken yol alýyoruz sabaha
güneþli günlere çýkýyoruz, mavi geceleregüzelliklerin el deðmemiþ ormanlarýnda
düþlenmemiþ renklerin çýlgýnlýðý düþüyor bakýþlarýmýza
kulaklarýmýza binlerce kuþ sesi dökülüyor
þiir cývýltýlarý üþüþüyor saçlarýmýza
sevgi çelenkleri örüyor zaman içimizdeki ýþýltýlardansevgiyle beslenerek,
bin çiçek büyüyor özlemin kor bahçelerinden
küskün çocuklar gülümsüyor yýldýzlara
seviyoruz bütün insanlarý, bütün hatalarý affediyoruz
þarkýlar bizim oluyor, þiirler bizim, yarýnlar bizim
su gibi yudum yudum, hava gibi nefes nefes
mutluluðu tadýyoruz tüm pýnarlardan
sevgimizi koyup tüm sevdalarýn üstüne
yelin suyla öpüþtüðü kýyýlara atýyoruz acýlarýmýzý

kaldýrýp duvaðýný gökyüzünün
öpüyoruz tüm beyaz bulutlarý alnýndan birer birer
dudaklarýmýz gül oluyor, gözlerimiz yýldýz, bakýþlarýmýz ay
uçuk bir mavide tutsak kalýyor hayallerimiz
sokaklar dolusu mutluluk
çiçekler dolusu sevgi ekiyoruz güzelliðin doruklarýna
martýlar uçuruyoruz samanyoluna mavi düþler boyu

bir Adem ile Hava faslýndayýz þimdi seninle
mavi bir rüya görüyoruz, mavi bir bahar yeþeriyor tenlerimizde
yeni bir aþk masalý yaþýyoruz þarkýlarýn týlsýmýnda
güneþi, mehtabý, yýldýzlarý içiyoruz tüm pýnarlardan


dudaklarýn kalplere sýðýndýðý bir adada
þimdi binbir arzuyla köpürüp kabarýyor dalgalar
þiir’in yedirenk çakýllarý vuruyor kýyýlarýmýza
bütün ihanetlerden arý, bütün çirkinliklerden uzak
yýldýzlarý yol yapýp umutlarýmýza
mavilere týrmanýyoruz ince alýmlý ayaklarýyla aþkýn


Nuri CAN[main-arkaplan-muzik][/]

http://www.main-board.eu/muzikli-siirler/501770-mavi-sevda-nuri-can.html
Kayıtlı
 

Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.